Please, email at info@sherpasansar.com, if anyone is interested to publish their news, articles, issues, interviews & event
 
Language Guide

1. Days

1. Days of a week

- In Sherpa दुन्ठाक चीक्की ङीमातीवा
- Romanized :dunthak chikki ngima tiwa
- Nepali :साताका दिनहरू

2. Sunday

- In Sherpa जा ङीमा
- Romanized :Ja ngima
- Nepali :आइतबार

3. Monday

- In Sherpa जा दावा
- Romanized :Ja dawa
- Nepali :सोमबार

4. Tuesday

- In Sherpa जा मीङमार
- Romanized :Ja mingmar
- Nepali :मंगलबार

5. Wednesdy

- In Sherpa जा ल्हक्पा
- Romanized :Ja lhakpa
- Nepali :बुधवार

6. Thursday

- In Sherpa जा फुर्बु
- Romanized :Ja phurbu
- Nepali :बिहिबार

7. Friday

- In Sherpa जा पसाङ
- Romanized :Ja pasang
- Nepali :शुक्रबार

8. Saturday

- In Sherpa जा पेम्बा
- Romanized :Ja pemba
- Nepali :शनिबार

2. Greetings and Farewell

1. Greetings

- In Sherpa टशी देले !
- Romanized :Tashi Dele
- Nepali :नमस्ते

2. Good Night

- In Sherpa जिम्ज्य नङ्गु!
- Romanized :dzimbal Tshop !
- Nepali :शुभरात्री।

3. Nice to see you

- In Sherpa ठेने घ लसुङ
- Romanized :thene gha lasung.
- Nepali :भेटेर खुशी लाग्यो

4. I am glad to meet you.

- In Sherpa ठेने घ लसुङ
- Romanized :lhengke thene gha lahsung.
- Nepali :यहाँ लाई भेटेर खुशी लाग्यो

5. Please come in.

- In Sherpa नङ्ल फेप
- Romanized :nang la phep.
- Nepali :भित्र पल्नुस्

6. How are you?

- In Sherpa थङ्बुरङ ज्यु वाए ?
- Romanized :thangbu rang jyu wae?
- Nepali :यहाँ लाई कस्तो छ ?

7. (I'm) fine.

- In Sherpa (ङ ल) थङ्बुरङ वाए ल
- Romanized :(nag la) thangbu rang wae la
- Nepali :(मलाई) सञ्चै छ

8. What's your name?

- In Sherpa (ख्योरे ) छेन ला खङ श्यी ?
- Romanized :Lhen ke ki tse la khang sungki ?
- Nepali :तपाईं को नाम के हो ?

9. My name is Dorji.

- In Sherpa ङे मिङ्ला दोर्जी सिउ
- Romanized :nge ming la Dorji siu
- Nepali :मेरो नाम दोर्जी हो

10. How old are you?

- In Sherpa गुङ्लो चो फेप्सुङ ?
- Romanized :hon. gunglo cho phep sung?
- Nepali :तपाईं कती बर्ष पुग्नु भयो ?

11. I am 18 years old.

- In Sherpa ङ लो च्योप्गे लेप सुङ
- Romanized :nga lo chyopge lepsung.
- Nepali :मेरो उमेर १८ बर्ष पुग्यो

12. Where do you live, these days?

- In Sherpa तिङ्सँग ख्योरोंग खेनी ज्युकी ?
- Romanized :khyorong tingsang kheni jyuki?
- Nepali :तिङ्सँग ख्योरोंग खेनी ज्युकी ?

13. I live at Boudha, Kathmandu.

- In Sherpa ङ यम्बुर क्षोर्तेन खल देकेउ
- Romanized :nga yambur chyorten khala dekiu.
- Nepali :म काठमाडौं बौद्धमा बस्छु

14. Near the Boudha stupa?

- In Sherpa बौद्ध क्षोर्तेन चाला ?
- Romanized :boudha chyorten chala?
- Nepali :बौद्ध नजिकै ?

15. Yes.

- In Sherpa लसे
- Romanized :lase
- Nepali :हो

16. How many members are there in your family?

- In Sherpa जिम्खङला मेरा चो ज्युवए ?
- Romanized :jimkhangla mera cho jyuwae?
- Nepali :तपाईको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ ?

17. There are five members in my family.

- In Sherpa ङे खाङ्बा मेरा ङा वए ।
- Romanized :nge khangba mera nga wae
- Nepali :मेरो परिवारमा पाँचजना छन् ।

18. Say Namaste to all family members.

- In Sherpa नङमी तेरीला ङे टशी देलेक सुङ्डे क्यी ।
- Romanized :nangmi terila tashi dele sungde kyi / khowa la nge tashi dele sungde kyi.
- Nepali :तपाईको घरमा सवैलाई नमस्ते सुनइ दीनुहोस

19. How cold is in Kathmandu?

- In Sherpa यम्बुर खाला चो टेङ्गे नो ?
- Romanized :yambur khala cho tenge no?
- Nepali :काठमाण्डौंमा कति जाडो छ ?

20. It is very cold in Kathmandu.

- In Sherpa यम्बुर खाला अला टेङ्गे नोक ।
- Romanized :yambur khala ala tenge nok.
- Nepali :काठमाण्डौमा निकै जाडो छ ।

21. Good-bye, farewell.

- In Sherpa कोले फेवा
- Romanized :kole phep.
- Nepali :विस्तारै पाल्नुस ।

22. See you tomorrow.

- In Sherpa सला ज्यल्लु ।
- Romanized :sala jyalu.
- Nepali :भोलि भेटौंला ।

23. See you again.

- In Sherpa लोङ् ज्यल्लु ।
- Romanized :long jyalu.
- Nepali :फेरी भेटौंला ।

24. Come again.

- In Sherpa फेपी किसा हई / नरी फेप् ।
- Romanized :phepi kisa/nari phewa.
- Nepali :फेरी पाल्नोस् ।

25. Have a nice trip.

- In Sherpa नेकोर लेमु उङशी ।
- Romanized :nekor lemu ungshi.
- Nepali :शुभ यात्रा ।

3. Months

1. Months

- In Sherpa ला तीवा
- Romanized :la tiwa
- Nepali :महिनाहरू

2. January

- In Sherpa दावा ताङ्पो
- Romanized :Dawa tangpo
- Nepali :जनवरी

3. February

- In Sherpa दावा ङिपा
- Romanized :Dawa ngipa
- Nepali :फेब्रुअरी

4. March

- In Sherpa दावा सुम्पा
- Romanized :Dawa sumpa
- Nepali :मार्च

5. April

- In Sherpa दावा ज्यीपा
- Romanized :Dawa jyipa
- Nepali :अप्रिल

6. May

- In Sherpa च्यिन्दा ङापा
- Romanized :Dawa ngapa
- Nepali :मे

7. June

- In Sherpa दावा टुक्पा
- Romanized :Dawa tukpa
- Nepali :जुन

8. July

- In Sherpa दावा दुनपा
- Romanized :Dawa dunpa
- Nepali :जुलाई

9. August

- In Sherpa दावा गेपा
- Romanized :Dawa gepa
- Nepali :अगस्त

10. September

- In Sherpa दावा गुपा
- Romanized :Dawa gupa
- Nepali :सेप्टेम्बर

11. October

- In Sherpa दावा च्युपा
- Romanized :Dawa chyupa
- Nepali :अक्टोबर

12. November

- In Sherpa दावा च्युच्यीकपा
- Romanized :Dawa chyu chyikpa
- Nepali :नोवेम्बर

13. December

- In Sherpa दावा च्युङीपा
- Romanized :Dawa chyungipa
- Nepali :डिसेम्बर

4. Seasons

1. Seasons

- In Sherpa तुछेतीवा
- Romanized :tutshetiwa
- Nepali :ऋतुहरू

2. Spring

- In Sherpa स्वका
- Romanized :Swa ka
- Nepali :वसन्त ऋतु

3. Summer

- In Sherpa यर्उ
- Romanized :Yar u
- Nepali :गर्मीयाम

4. Autumn

- In Sherpa तोन
- Romanized :ton
- Nepali :शरद ऋतु

5. Winter

- In Sherpa गुन्बु
- Romanized :Gun bu
- Nepali :हिउ‘दयाम

5. Zodiac Signs

1. Tiger

- In Sherpa तक्
- Romanized :tak
- Nepali :बाघ

2. Rabbit

- In Sherpa यो
- Romanized :yo
- Nepali :खरायो

3. Dragon

- In Sherpa डुक
- Romanized :duk
- Nepali :ड्रेगन्

4. Snake

- In Sherpa डुल
- Romanized :dul
- Nepali :साप

5. Horse

- In Sherpa ता
- Romanized :ta
- Nepali :घोडा

6. Sheep

- In Sherpa लुक
- Romanized :luk
- Nepali :भेडा

7. Monkey

- In Sherpa टे
- Romanized :te
- Nepali :बादर

8. Bird ( rooster )

- In Sherpa च्या
- Romanized :chya
- Nepali :चरा

9. Dog

- In Sherpa खी
- Romanized :khi
- Nepali :कुकुर

10. Pig

- In Sherpa फक
- Romanized :phak
- Nepali :सुङ्गुर

11. Rat

- In Sherpa च्यीवा
- Romanized :Chyi wa
- Nepali :मुसा

12. Ox

- In Sherpa लाङ्
- Romanized :lang
- Nepali :गोरु

Dictionary